ESP8266/ESP32 + CC1101 - projekt "everblu-meters" 433MHz

Próbuje odczytać częstotliwość nadawania przez licznik wody

Nadal nie naprowadzasz, czy ten śmietnik widzisz zamiast logów?

No tak widzę ten śmietnik i próbuje to ogarnąć jakoś
Znalezione na forum Arduino
“krzaczki” w transmisji szeregowej biora sie z bledow w transmisji:

 • niedopasowanie predkosci, nadajnik i odbiornik pracuja na roznych predkosciach
 • niedpasowanie konfiguracji, ilosc bitow stopu czy pazystosci, ale z tym nie powinno byc problemu u ciebie, chyba ze cos zmieniales.
 • bledy samej transmisji, zly kontak, slaby lub za dlugi kabel, zimene luty itd.
 • uszkodzenia samego ukladu/procesora"

no o tym pisałem - jak skonfigurowałeś port szeregowy?

Zostawiłem tak jak był nic nie zmienialem chwila muszę przekopać wszystko w pc

Czyli jak?

co to kuźwa znaczy?

#include <ArduinoOTA.h>

#include "everblu_meters.h"

// Project source : 
// http://www.lamaisonsimon.fr/wiki/doku.php?id=maison2:compteur_d_eau:compteur_d_eau

// Require EspMQTTClient library (by Patrick Lapointe) version 1.13.3
// Install from Arduino library manager (and its dependancies)
// https://github.com/plapointe6/EspMQTTClient/releases/tag/1.13.3
#include "EspMQTTClient.h"

// Edit "everblu_meters.h" file then change the define at the end of the file

#ifndef LED_BUILTIN
// Change this pin if needed
#define LED_BUILTIN 2
#endif


EspMQTTClient mqtt(
 "x",      // Your Wifi SSID
 "x",     // Your WiFi key
 "x",  // MQTT Broker server ip
 "x",    // Can be omitted if not needed
 "x",    // Can be omitted if not needed
 "EverblueCyble",   // Client name that uniquely identify your device
 1883         // MQTT Broker server port
);

char *jsonTemplate = 
"{          \
\"liters\": %d,    \
\"counter\" : %d,   \
\"battery\" : %d,   \
\"timestamp\" : \"%s\"\
}";

int _retry = 0;
void onUpdateData()
{
 struct tmeter_data meter_data;
 meter_data = get_meter_data();

 time_t tnow = time(nullptr);
 struct tm *ptm = gmtime(&tnow);
 Serial.printf("Current date (UTC) : %04d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d - %s\n", ptm->tm_year + 1900, ptm->tm_mon + 1, ptm->tm_mday, ptm->tm_hour, ptm->tm_min, ptm->tm_sec, String(tnow, DEC).c_str());

 char iso8601[128];
 strftime(iso8601, sizeof iso8601, "%FT%TZ", gmtime(&tnow));

 if (meter_data.reads_counter == 0 || meter_data.liters == 0) {
  Serial.println("Unable to retrieve data from meter. Retry later...");

  // Call back this function in 10 sec (in miliseconds)
  if (_retry++ < 10)
   mqtt.executeDelayed(1000 * 10, onUpdateData);

  return;
 }

 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turned on

 Serial.printf("Liters : %d\nBattery (in months) : %d\nCounter : %d\n\n", meter_data.liters, meter_data.battery_left, meter_data.reads_counter);

 mqtt.publish("everblu/cyble/liters", String(meter_data.liters, DEC), true);
 delay(50); // Do not remove
 mqtt.publish("everblu/cyble/counter", String(meter_data.reads_counter, DEC), true);
 delay(50); // Do not remove
 mqtt.publish("everblu/cyble/battery", String(meter_data.battery_left, DEC), true);
 delay(50); // Do not remove
 mqtt.publish("everblu/cyble/timestamp", iso8601, true); // timestamp since epoch in UTC
 delay(50); // Do not remove

 char json[512];
 sprintf(json, jsonTemplate, meter_data.liters, meter_data.reads_counter, meter_data.battery_left, iso8601);
 mqtt.publish("everblu/cyble/json", json, true); // send all data as a json message
}


// This function calls onUpdateData() every days at 10:00am UTC
void onScheduled()
{
 time_t tnow = time(nullptr);
 struct tm *ptm = gmtime(&tnow);


 // At 10:00:00am UTC
 if (ptm->tm_hour == 10 && ptm->tm_min == 0 && ptm->tm_sec == 0) {

  // Call back in 23 hours
  mqtt.executeDelayed(1000 * 60 * 60 * 23, onScheduled);

  Serial.println("It is time to update data from meter :)");

  // Update data
  _retry = 0;
  onUpdateData();

  return;
 }

 // Every 500 ms
 mqtt.executeDelayed(500, onScheduled);
}


String jsonDiscoveryDevice1(
"{ \
 \"name\": \"Compteur Eau Index\", \
 \"unique_id\": \"water_meter_value\",\
 \"object_id\": \"water_meter_value\",\
 \"icon\": \"mdi:water\",\
 \"state\": \"{{ states(sensor.water_meter_value)|float / 1 }}\",\
 \"unit_of_measurement\": \"L\",\
 \"device_class\": \"water\",\
 \"state_class\": \"total_increasing\",\
 \"qos\": \"0\",\
 \"state_topic\": \"everblu/cyble/liters\",\
 \"force_update\": \"true\",\
 \"device\" : {\
 \"identifiers\" : [\
 \"14071984\" ],\
 \"name\": \"Compteur Eau\",\
 \"model\": \"Everblu Cyble ESP8266/ESP32\",\
 \"manufacturer\": \"Psykokwak\",\
 \"suggested_area\": \"Home\"}\
}");

String jsonDiscoveryDevice2(
"{ \
 \"name\": \"Compteur Eau Batterie\", \
 \"unique_id\": \"water_meter_battery\",\
 \"object_id\": \"water_meter_battery\",\
 \"device_class\": \"battery\",\
 \"icon\": \"mdi:battery\",\
 \"unit_of_measurement\": \"%\",\
 \"qos\": \"0\",\
 \"state_topic\": \"everblu/cyble/battery\",\
 \"value_template\": \"{{ [(value|int), 100] | min }}\",\
 \"force_update\": \"true\",\
 \"device\" : {\
 \"identifiers\" : [\
 \"14071984\" ],\
 \"name\": \"Compteur Eau\",\
 \"model\": \"Everblu Cyble ESP8266/ESP32\",\
 \"manufacturer\": \"Psykokwak\",\
 \"suggested_area\": \"Home\"}\
}");

String jsonDiscoveryDevice3(
"{ \
 \"name\": \"Compteur Eau Compteur\", \
 \"unique_id\": \"water_meter_counter\",\
 \"object_id\": \"water_meter_counter\",\
 \"icon\": \"mdi:counter\",\
 \"qos\": \"0\",\
 \"state_topic\": \"everblu/cyble/counter\",\
 \"force_update\": \"true\",\
 \"device\" : {\
 \"identifiers\" : [\
 \"14071984\" ],\
 \"name\": \"Compteur Eau\",\
 \"model\": \"Everblu Cyble ESP8266/ESP32\",\
 \"manufacturer\": \"Psykokwak\",\
 \"suggested_area\": \"Home\"}\
}");

String jsonDiscoveryDevice4(
 "{ \
 \"name\": \"Compteur Eau Timestamp\", \
 \"unique_id\": \"water_meter_timestamp\",\
 \"object_id\": \"water_meter_timestamp\",\
 \"device_class\": \"timestamp\",\
 \"icon\": \"mdi:clock\",\
 \"qos\": \"0\",\
 \"state_topic\": \"everblu/cyble/timestamp\",\
 \"force_update\": \"true\",\
 \"device\" : {\
 \"identifiers\" : [\
 \"14071984\" ],\
 \"name\": \"Compteur Eau\",\
 \"model\": \"Everblu Cyble ESP8266/ESP32\",\
 \"manufacturer\": \"Psykokwak\",\
 \"suggested_area\": \"Home\"}\
}");

void onConnectionEstablished()
{
 Serial.println("Connected to MQTT Broker :)");

 Serial.println("> Configure time from NTP server.");
 configTzTime("UTC0", "pool.ntp.org");
 Serial.println("> Configure Arduino OTA flash.");
 ArduinoOTA.onStart([]() {
  String type;
  if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
   type = "sketch";
  }
  else { // U_FS
   type = "filesystem";
  }
  // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
  Serial.println("Start updating " + type);
 });
 ArduinoOTA.onEnd([]() {
  Serial.println("\nEnd updating.");
 });
 ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
  Serial.printf("%u%%\r\n", (progress / (total / 100)));
 });
 ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
  Serial.printf("Error[%u]: ", error);
  if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
   Serial.println("Auth Failed");
  }
  else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
   Serial.println("Begin Failed");
  }
  else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
   Serial.println("Connect Failed");
  }
  else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
   Serial.println("Receive Failed");
  }
  else if (error == OTA_END_ERROR) {
   Serial.println("End Failed");
  }
 });
 ArduinoOTA.setHostname("EVERBLUREADER");
 ArduinoOTA.begin();

 mqtt.subscribe("everblu/cyble/trigger", [](const String& message) {
  if (message.length() > 0) {

   Serial.println("Update data from meter from MQTT trigger");

   _retry = 0;
   onUpdateData();
  }
 }); Serial.println("> Send MQTT config for HA.");
 // Auto discovery
 delay(50); // Do not remove
 mqtt.publish("homeassistant/sensor/water_meter_value/config", jsonDiscoveryDevice1, true);
 delay(50); // Do not remove
 mqtt.publish("homeassistant/sensor/water_meter_battery/config", jsonDiscoveryDevice2, true);
 delay(50); // Do not remove
 mqtt.publish("homeassistant/sensor/water_meter_counter/config", jsonDiscoveryDevice3, true);
 delay(50); // Do not remove
 mqtt.publish("homeassistant/sensor/water_meter_timestamp/config", jsonDiscoveryDevice4, true);
 delay(50); // Do not remove

 onScheduled();
}

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("\n");

 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turned off

 mqtt.setMaxPacketSize(1024);
 //mqtt.enableDebuggingMessages(true);

 
 // Use this piece of code to find the right frequency.
 for (float i = 433.76f; i < 433.890f; i += 0.0005f) {
  Serial.printf("Test frequency : %f\n", i);
  cc1101_init(i);

  struct tmeter_data meter_data;
  meter_data = get_meter_data();

  if (meter_data.reads_counter != 0 || meter_data.liters != 0) {
   Serial.printf("\n------------------------------\nGot frequency : %f\n------------------------------\n", i);

   Serial.printf("Liters : %d\nBattery (in months) : %d\nCounter : %d\n\n", meter_data.liters, meter_data.battery_left, meter_data.reads_counter);

   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turned on

   while (42);
  }
 }/*
 cc1101_init(FREQUENCY);

 
 // Use this piece of code to test
 struct tmeter_data meter_data;
 meter_data = get_meter_data();
 Serial.printf("\nLiters : %d\nBattery (in months) : %d\nCounter : %d\nTime start : %d\nTime end : %d\n\n", meter_data.liters, meter_data.battery_left, meter_data.reads_counter, meter_data.time_start, meter_data.time_end);
 while (42);
 */
}

void loop()
{
 mqtt.loop(); 
 ArduinoOTA.handle();
}

Nie odkomentowałeś całego kodu (nie wiem czy trzeba, ja bym odkomentował, ale gdzieś wstawiałeś filmik z YT to pewnie tam jest cała procedura), ale to nie są ustawienia seriala.

ustawione mam na 2400 baud

nie za mało?

ja bym dał minimum 19200 a pewnie optymalnie 115200?

działa 19200 dziekuje ładnie szuka

Test frequency : 433.881104
Test frequency : 433.881592
Test frequency : 433.882080
Test frequency : 433.882568
Test frequency : 433.883057
Test frequency : 433.883545
Test frequency : 433.884033

czy to znaczy ze znalazlo przy ostatniej czestotliwości ale nie podaje stanu bo licznik wysyła go raz dziennie >?

Test frequency : 433.888428
Test frequency : 433.888916
Test frequency : 433.889404
Test frequency : 433.889893

Liters : 0
Battery (in months) : 0
Counter : 0
Time start : 0
Time end : 0

Licznik nie wysyła niczego raz dziennie tylko w projekcie jest założenie odpytywania raz na dzień.
Częstotliwość na której odpowie licznik będzie OK, szczerze wątpię, że same zera to prawidłowa odpowiedź.

Tzn. to są moje wnioski po szybkim przejrzeniu tego projektu, jak już pisałem na PW, nie wczuwam się w to, bo nie ma to dla mnie żadnego zastosowania, mogłem czegoś nie doczytać.

Poranne skanowanie wykryło licznik wody nalezy skanować w godzinach roboczych od 7-15

Got frequency : 433.761475
------------------------------
Liters : 180341
Battery (in months) : 149
Counter : 16